Dataskyddspolicy – Bonde Advokater AB

Allmänt

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Bonde Advokater AB, organisationsnummer 556861-9331, (”Bonde Advokater”) behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vidare följer Bonde Advokater Advokatsamfundets vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet.

Insamling av personuppgifter

Bonde Advokater samlar in personuppgifter i följande syften:

 • Personuppgifter hänförliga till klienter eller – om klienten är ett företag eller en organisation – till företrädare, kontaktpersoner och anställda. Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, arbetsgivare och andra uppgifter som behövs för utförandet av vårt uppdrag.
 • Personuppgifter hänförliga till motparter. Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, arbetsgivare och andra uppgifter som behövs eller lämnas för utförandet av vårt uppdrag.
 • Personuppgifter hänförliga till andra affärskontakter så som namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, arbetsgivare och andra uppgifter som behövs eller lämnas för utförandet av vårt uppdrag.
 • Personuppgifter hänförliga till kandidater som söker en tjänst hos Bonde Advokater. Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, arbetslivserfarenhet och andra uppgifter som kandidaten väljer att lämna i sin ansökan.
 • Personuppgifter hänförliga till fysiska personer som kontaktar Bonde Advokater via e-post eller telefon. Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter som krävs för att kunna assistera personen ifråga.
 • Personuppgifter från tredje parter så som samarbetspartners, myndigheter, domstolar och andra som Bonde Advokater kommer i kontakt med genom utförandet av uppdrag.
 • Personuppgifter hänförliga till marknadsförings- försäljnings- och statistiksyfte för att utveckla eller granska verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Bonde Advokater är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i enlighet med denna dataskyddspolicy.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med någon av följande rättsliga grunder.

 • För att du som registrerad har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen.
 • För att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 • För att Bonde Advokater ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser, till exempel att skicka information till Skatteverket eller Försäkringskassan.
 • För att behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning, till exempel vid viss marknadsföring.

Förvaring av personuppgifter

Bonde Advokater behandlar endast personuppgifter så länge som det krävs för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig, och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt givna lagringstider och andra lagstadgade syften.

Dina personuppgifter skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Skyddsnivån styrs av uppgifternas känslighet och behandlingens risk för att säkerställa att personuppgifter inte missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga.

Överföring av personuppgifter

Bonde Advokater kan inom ramen för sitt uppdrag komma att lämna ut personuppgifter till tredje part så som domstolar, myndigheter och motparter. Överföringen kommer endast att ske i den mån som krävs för att Bonde Advokater ska kunna utföra sitt uppdrag och/eller för att tillvarata klienters intressen. Vid överföring av personuppgifter är Bonde Advokater fortsatt personuppgiftsanvarig för sin behandling.

Registrerades rättigheter

 • Rätten till information: Du har rätt att få tillgång till information när dina personuppgifter behandlas. Informationen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det.
 • Rätten till registerutdrag: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Bonde Advokater behandlar om dig, och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom att begära ett registerutdrag.
 • Rätten till rättelse: Du har rätt att vända dig till Bonde Advokater för att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att begära överflyttning av dina personuppgifter till en annan leverantör.
 • Rätten till begränsning: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, vilket innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätten att göra invändningar och rätten till radering: Du har rätt att motsätta dig vår personuppgiftsbehandling och be att uppgifterna om dig raderas. Det finns dock vissa undantag från rätten till radering, till exempel i skatte- eller bokföringssyfte.
 • Rätten att avstå från marknadsföringskommunikation: Du har rätt att när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation från Bonde Advokater .

Vill du utöva någon av dina rättigheter? I första hand ber vi dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter under ”Kontakt” nedan. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten via https://www.imy.se/.

Ändringar i denna dataskyddspolicy

Bonde Advokater förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar kommer att offentliggöras via hemsidan.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller önskar du få mer information om Bonde Advokaters personuppgiftshantering? Vänligen kontakta oss på:

Bonde Advokater AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Växel: 08-611 54 00 E-post: info@bondeadvokater.com

Senast uppdaterad 2023-02-01