Behandling av personuppgifter

Bonde Barzey är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut byråns nyhetsbrev till dig. Bonde Barzey är mån om skyddet av din personliga integritet och följer vid alla tillfällen reglerna i dataskyddsförordningen och övrig lagstiftning om dataskydd och personlig integritet.

När vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut vårat nyhetsbrev till dig gör vi det på grundval av vårat berättigade intresse (intresseavvägning) att informera dig om vår verksamhet och för att bjuda in dig till seminarium och liknande aktiviteter. Bonde Barzey kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett beslut från en myndighet eller för det fall att vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifter som Bonde Barzey behandlar i syfte att skicka ut byråns nyhetsbrev sparas endast så länge du inte motsätter dig behandlingen. Om du avanmäler dig från Bonde Barzeys nyhetsbrev kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har närsomhelst rätt att begära att Bonde Barzey upphör med behandling av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Om du önskar avanmäla dig från nyhetsbrevet kan du närsomhelst göra det genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” som du finner längst ned i våra nyhetsbrev.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Bonde Barzey om byråns behandling av personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med Bonde Barzeys behandling av personuppgifter som rör dig kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen.

Du kan närsomhelst kontakta Bonde Barzey på info@bondeadvokater.com om du har några frågor rörande byråns personuppgiftsbehandling.