Ny lag om företagshemligheter

Den 1 juli 2018 infördes en ny lag om företagshemligheter. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för företag, särskilt de mindre av dem.

Företagshemligheter är information som ett företag har för avsikt att hemlighålla. Samtidigt måste informationen avse affärs- eller driftförhållanden som, vid ett eventuellt avslöjande, skulle leda till skada för bolaget.

Den nya lagen ställer tre krav för att informationen ska ses som hemlig:

  1. informationen får inte vara allmänt känd eller lätt att tillgå för de personer som i normala fall behandlar information inom företaget. Detta krav överensstämmer i princip med kravet från den tidigare lagen om företagshemligheter.
  2. företagen ska, med hänsyn till omständigheterna, ha vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig. Exempel på rimliga åtgärder för att skydda sina företagshemligheter kan vara att lösenordsskydda dem eller att ingå ett sekretessavtal med arbetstagare och vissa uppdragstagare.
  3. att informationen kan ses som så väsentlig för företaget att ett röjande skulle snedvrida konkurrensen negativt och på så sätt medföra en skada. Det bör noteras att en arbetstagares personliga know-how, dvs. erfarenhet och kunskap, inte kan vara en företagshemlighet och att arbetstagaren således får föra vidare sin know-how till en ny arbetsgivare.

Från och med den 1 juli i år behöver företagen alltså aktivt vidta åtgärder för att hemligheter ska anses hemliga. Detta är en stor förändring då det tidigare räckte med att det var underförstått att en företagshemlighet förelåg. I och med den nya lagen kommer även straffansvaret att utvidgas genom att innefatta olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheter. Straffansvaret omfattar både arbetstagare men även vissa uppdragstagare.

En företagshemlighet kan ibland vara ett alternativ till att söka patentskydd då patent förvisso ger ensamrätt till uppfinningen, men där den å andra sidan offentliggörs i samband med patentansökan. Exempel på företagshemligheter är bland annat recepten på coca-cola.

Bonde Barzey har strategierna som är nödvändiga för att säkerställa att era företagshemligheter anses utgöra företagshemligheter i den nya lagstiftningens mening.