Varumärkesreformen

Den senaste tiden har varumärken blivit allt viktigare och beskrivs av vissa som företagens mest dyrbara resurs. Med ett ”bra” varumärke ökar chansen att befintliga och potentiella kunder känner igen och associerar sig med företaget, med ökad försäljning som resultat. Med nästan obegränsat antal företag, och därmed även företagsnamn, kan ett starkt varumärke vara det som gör att just Ditt företag sticker ut från mängden.

Det nya europeiska varumärkesdirektivet ska efter förslag från regeringen genomföras i svensk rätt genom en förenklad och moderniserad varumärkeslagstiftning. Syftet med förändringen är att svenskbaserade företag lättare ska kunna konkurrera, dels i Sverige, dels globalt. Det kommer med andra ord finnas stora möjligheter att på allvar kunna konkurrera med övriga länder, vilket tidigare har varit både krångligt och kostsamt.

De viktigaste föreslagna ändringarna innebär:

  1. att Sveriges varumärkeslag ska stämma bättre överens med lagstiftningen i andra EU-länder samt reglerna om EU-varumärken.
  2. att ett utvidgat skydd skapas för varumärken då lagstiftningen även kommer att innehålla skydd mot varumärkesförfalskningar som passerar landets gränser utan att släppas ut på marknaden.
  3. att lagen går åt ett mer teknikneutralt håll gällande vad som kan utgöra ett varumärke.

I regeringens förslag föreslås även en annan ny lag, nämligen lagen om företagsnamn. Den är tänkt att ersätta den över 40 år gamla firmalagen och ska skydda det namn som ett bolag använder. En mer lättillämpad och överblickbar lag hoppas regeringen kommer leda till minskade kostnader för företagen. Noterbart är även att orden ”firma” och ”bifirma” byts ut mot ”företagsnamn” respektive ”särskilt företagsnamn”.

Regeringen föreslår att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2019.