Ny utfärdad proposition från regeringen om konsumentskydd

Den 22 mars 2022 utfärdade regeringen en ny proposition – Prop. 2021/22:174, ’Ett moderniserat konsumentskydd’ – med förslag på olika åtgärder och lagändringar avseende konsumenträtten med anledning av samhällets fortsatta digitalisering. Förslaget innefattade bland annat följande.

  • Marknadsföringslagen tillämpningsområde föreslås att vidgas och ska nu även kunna tillämpas på tillhandahållande av digitala tjänster och innehåll. T ex ska den som erbjuder en produkt till försäljning på en digital marknadsplats ange om den är en näringsidkare eller inte.
  • Vidare föreslås det ställas krav på information om vilka de kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter är och på vilket sätt det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från just konsumenter.
  • Näringsidkarens skyldighet att informera konsumenten innan avtal ingås föreslås att utvidgas generellt. Om ex. en produkt tillhandahålls med ett sänkt pris ska uppgift om det tidigare priset anges. Om en näringsidkare brister i de förslagna skyldigheterna kan marknadsföringen anses vara otillbörlig.
  • Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att även omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser samt avtal där personuppgifter tillhandahålls. Vissa bestämmelser om ångerrätten i distansavtalslagen föreslås också att ändras, bl a avseende digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.

För de näringsidkare som tillhandahåller produkter, digitalt innehåll och digitala tjänster till konsumenter kan komma att behöva anpassa verksamheten till de nya föreslagna kraven.

Bonde Barzey Advokatbyrå bistår gärna Er med rådgivning kring Er marknadsföring tillsammans med den information som lämnas av Er till konsumenter, allt för att uppfylla de nya föreslagna kraven.