AI och upphovsrätt

Framväxten av artificiell intelligens (AI) har medfört ett flertal utmaningar för det upphovsrättsliga regelverket.
Det befintliga upphovsrättsliga regelverket ger skydd åt verk som skapats av en människa. Samtidigt har framstegen inom AI och den djupa maskininlärningen möjliggjort att AI-system genererar alster i form av litteratur, musik och bilder, som traditionellt har hört till människans domän.
För upphovsrätten uppstår bl a frågan om de alster som genererats av AI kan tillerkännas upphovsrättsligt skydd eller omfattas av närstående rättigheter.
En annan fråga som aktualiseras i mötet mellan upphovsrätten och den nya tekniken är möjligheten att använda existerande upphovsrättsligt skyddat material i genereringen av AI-alster.
Vidare kan olika frågor av upphovsrättslig relevans uppstå kring förhållandet mellan det slutproducerade AI-alstret och de upphovsrättsskyddade verk som använts som input.