Hur kan patenträttigheter användas för att öka företagets ekonomiska lönsamhet?

När patent nämns är det vanligt att de flesta tänker på patent primärt som ett passivt instrument för att skydda en ny uppfinning eller någon nyutvecklad teknik, produkt, eller process, samt att det är dyrt. Patent är en immaterialrätt som kan ses som en form av investering, och om den används på ett aktivt och genomtänkt sätt, således också kan bli ett intressant instrument för att generera en intäkt till företaget, antingen som direkt eller indirekt intäkt. 

En produkt som är patenterad har möjlighet erhålla ett högre försäljningsvärde jämfört med om produkten inte var patenterad. Det högre försäljningsvärdet kan erhållas genom att via marknadsföring framhålla att produkten är patenterad vilket kan vara en förtroendegivande faktor och som således kan öka intresset för produkten. Är den patenterade produkten unik jämfört med eventuella varianter från konkurrenter så kan således ett högre försäljningsvärde av produkten erhållas eftersom folk då kan vara villiga att betala mer för den patenterade produkten. I detta sistnämnda exempel har företaget en stark position eftersom om en konkurrent skulle välja att kopiera produkten för att sälja den till ett lägre pris har företaget, patentägaren, således både rätt och möjlighet att agera mot konkurrenten för att dess försäljning skall upphöra.

Att licensiera sin patenträttighet är en annan möjlighet bringa inkomst från ens patenträttigheter till företaget. Som patentägare har man möjlighet att licensiera ut sina patenträttigheter till olika parter och även bestämma inom vilka marknader och länder de olika parterna skall få agera med de licensrättigheter som har sålts till dem. 

Om det skulle uppstå en situation där företaget som patentägare till exempel skulle behöva öka sina inkomster eller att den patenterade produkten inte längre skall säljas etc, så kan en patenträttighet säljas till någon som således önskar köpa den. Om det finns intresse kan man i en sådan försäljning till exempel komma överens om att företaget skall ha rätt till licens i någon form om det är så att företaget vid ett senare tillfälle återigen skulle önska sälja produkter. 

En intressant aspekt för att öka ett företags kapital är att vid vissa tillfällen kan banker ibland godkänna patenträttigheter som säkerhet för beviljande av lån till sökanden. 

Flera länder i Europa och i världen har ändrat sina skatteregler så att det skall vara lönsamt att ansöka om patent. Till exempel i Europa är det flertalet länder som har infört i sina skatteregler att om ett företag har produkter som är patenterade har företaget möjlighet att sänka sin inkomstskatt baserat på de patentskyddade produkter som företaget säljer. Skattereduktion varierar mellan olika länderna som har denna möjlighet i sitt skattesystem. Till exempel, i länder såsom England, Holland, Frankrike, Spanien och Portugal kan företag erhålla en sänkning av inkomstskatten på ca 10 procent. Av EU’s 27 medlemsländer är det i dagsläget 14 länder som har infört denna möjlighet i sitt skattesystem. Intressant är att det viktiga är inte att ett patent har ett brett skyddsomfång utan att det är ett patent som är direkt relaterat till den produkt skall säljas. Således kravet på ett patents skyddsomfång kan vara väldigt smalt men så länge patentet har direkt anknytning till produkten så är företaget berättigad till nämnda skattereducering. Skattereduceringen inbegriper också i flertalet länder patent för reservdelar vilka är applicerbara på slutprodukten.

Således, enligt ovan exempel, använder man ens patenträttigheter aktivt och på ett genomtänkt sätt så går det att hitta former där det antingen direkt eller indirekt positivt kan påverka företags lönsamhet.

Artikeln är skriven av Uno Thörnborg, Auktoriserad Europeiskt patentombud i sitt bolag Trivium IP AB och Senior Specialist för Bonde Barzey Advokatbyrå