EU-dom om Artikel 17 i DSM-direktivet

I 24 maj 2019 yrkade Polen (C-401/19) att Europeiska unionens domstol (CJEU) skulle ogiltigförklara artikel 17 i DSM-direktivet – delvis eller som en helhet – på grund av en påstådd konflikt med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och dess artikel 11 (yttrande- och informationsfrihet).

Nästan tre år senare beslutade den stora kammaren i EU-domstolen att artikel 17 är giltig. Beslutet kommer efter förslaget till avgörande av generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe som rådde EU-domstolen att ogilla Republiken Polens talan. Artikel 17 “Användning av skyddat innehåll av tjänsteleverantörer för online innehållsdelning” var utan tvekan den mest kontroversiella bestämmelsen i DSM-direktivet och väckte flera debatter. Generaladvokaten ansåg att artikel 17 kunde bibehållas i sin helhet och fann att artikel 17 är förenlig med yttrande- och informationsfriheten som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Beslutet publicerades av EU-domstolen den 26 april 2022 och kan läsas via länk här nedan

(LÄNK)
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258261&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11107397